کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در قرن 21

درباره کنفرانس

شاید بتوان گفت مهمترین عامل در پیشرفت هر کشور، اقتصاد است. بدون توسعه اقتصادی، پیشرفت در بخشهای دیگری مانند فرهنگ و سیاست نیز ممکن نخواهدبود. از این رو دولتها همواره در تلاش هستند که قدرت  مدیریتی و اقتصادی خود را افزایش دهند. توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی، بدون مدیریت صحیح صورت نمیگیرد. تئوریها و روشهای مدیریتی فراوانی در زمینه اقتصاد وجود دارد که هر یک در کشوری و سیستمی امتحان شدهاند. برخی روش‌‌ها موفق عملکردهاند و برخی دیگربا شکست مواجه شدهاند.

ادامه مطلب

محورهای کنفرانس